Info, vedtægter & politikker

Aflysnings Politik

Klubben bestræber sig på at gennemføre alle opslåede arrangementer. Vi ønsker som udgangspunkt aldrig at aflyse et arrangement. Dog kan dette være nødvendigt, hvis det vil få store konsekvenser for klubbens økonomi at gennemføre. Derfor har bestyrelsen besluttet at klubbens aflysningspolitik er som følger:

Klubben forbeholder sig ret til at aflyse et arrangement efter sidste tilmeldingsdato, såfremt der ikke er deltagere nok til at dække en fornuftig andel af arrangementets udgifter.

Deltagere der allerede har tilmeldt sigog betalt, vil blive kontaktet og få det fulde beløb retur.

Retur penge Politik

Det gælder for både stævner og clinics, at man ved sygdom, hestens eller egen, inden sidste tilmeldingsdato får 100% af de indbetalte penge retur ved afmelding.

Hvis man afmelder sig efter sidste tilmeldingsdato får man 50% af pengene retur ved forevisning af lægeerklæring eller dyrlægeerklæring. Man kan altid selv forsøge at sælge sin plads videre til en anden rytter, dog skal der gives besked til klubben på mail, både fra sælger og køber. I stævnesituationer kan pladsen også videresælges og køber kan kontakte klubben for at få ændret klasserne så de passer til den ekvipage der køber pladsen.
Aflyser man på selve dagen er det desværre ikke muligt at få pengene retur.

Vedtægter

§1 
Foreningens navn er Oak Hill Western Riders (OHWR). OHWRs hjemsted er Gribskov kommune. 
§2 
Foreningens formål er at fremme og støtte udbredelsen af western ridningen sportsligt, socialt og kulturelt som en lokalklub i Danmark. 
§3 
Foreningens bestyrelse bemyndiges til at indgå samarbejde med andre lokal klubber eller med landsdækkende organisationer, så længe det er i overensstemmelse med foreningens formål. 
§4 
Ret til at være medlem har enhver, der støtter foreningens formål og overholder klubbens regler. 
§5 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, samt revisor og dennes suppleant. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. I ulige år vælges der formand, et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. I lige år vælges der næstformand, kasserer, et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. 
§6 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, en onsdag i februar måned med denne dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter. 
5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 
7. Valg af revisor og dennes suppleant. 
8. Eventuelt. 
§7 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en tidligere generalforsamling har bestemt det, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer begærer det. 
§8 
Bestyrelsen vælger et passende sted for afholdelse af generalforsamling og indkalder hertil senest en måned før afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen samt bestyrelsens behandlingsforslag. Forslag fra medlemmerne skal sendes til klubbens mail senest 14 dage før generalforsamlingen, hvis de ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
§9 
Alle medlemmer, der har betalt kontingent har møde- og stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan ved skriftlig fuldmagt videregives til et andet medlem af foreningen. Et medlem kan højest stille med een fuldmagtsstemme. 
§10 
Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Dette gælder også valg af bestyrelsesmedlemmer. Ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, stemmer for. Valg af bestyrelse og revisor samt vedtægtsændringer skal være skriftlige, når blot ét medlem ønsker det. 

§11
Foreningens regnskabsår er 01/01 - 31/12. Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og foreningens revisor inden offentliggørelse.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab. Formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto.

§12 
Til dækning af foreningens normale drift betaler hvert medlem et årligt kontingent. Kontingentet følger kalenderåret. Der skelnes mellem fire forskellige former for kontingent: Youth medlemskab, aktivt medlemskab, passivt medlemskab og familie medlemskab. Man er youthrytter til og med det kalenderår man fylder 19 år. Som passiv medlem kan man deltage ved arrangementer uden hest. Aktive medlemmer kan man deltage i alle klubbens arrangementer. Familie medlemskab dækker over en husstand, uanset husstandens størrelse og giver alle familiemedlemmer aktivt eller youth medlemskab. 
§13 
Bestyrelsesmøder indkaldes efter behov af formanden samt når et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden eller kassereren og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der tages referat af hvert bestyrelsesmøde, og referatet godkendes af bestyrelsen på det følgende møde. Bestyrelsen orienterer foreningens medlemmer om væsentlige beslutninger ved opslag på klubbens hjemmeside eller via udsendelse af mails. 
§14
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Skulle foreningen ophøre, tilfalder foreningens aktiver Foreningen "Hestens Værn".
§15 
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til klubbens officielle mail - ohwr@live.dk. Enhver gæld til foreningen skal forinden være afviklet. 


Disse vedtægter er grundlagt på den stiftende generalforsamling d. 1.juni 2005. Enkelte ændringer foretaget ved generalforsamlingen i: 2010, 2011, 2013,2016 og 2017.